Tax Strategy

INFORMACJA

O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

ZA ROK PODATKOWY 01.01.2021 – 31.12.2021

 

Informacje ogólne

White Drive Motors and Steering Sp. z o.o. (dawniej: Danfoss Power Solutions Sp. z o.o.; dalej „Spółka”) jest spółką zależną Interpump Group S.p.A. i częścią Grupy Interpump. Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów związanych z przekładniami hydrostatycznymi, elektrohydraulicznymi, grzewczymi, chłodniczymi, klimatyzacyjnymi, automatyką przemysłową i pompami wysokociśnieniowymi i ich sprzedażą.

W 2021 r. Spółka była przedmiotem zmian organizacyjnych wewnątrz Grupy Danfoss polegających na wyodrębnieniu i stworzeniu nowej jednostki biznesowej White Drive Motors and Steering oraz jej sprzedaży w październiku 2021 roku do włoskiej Grupy Interpump. Przeprowadzenie transakcji stanowiło niezbędny krok do uzyskania zgód organów regulacyjnych potrzebnych do zakończenia międzynarodowego przejęcia Eaton Hydraulics przez Grupę Danfoss.

Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka podejmuje niezbędne działania w celu prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i dokłada wszelkich starań, aby organizacja i wewnętrzne zasady funkcjonowania działu finansowo-księgowego, w pełni pozwalały na terminowe i prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych przez Spółkę.

Spółka korzysta z wyspecjalizowanych programów komputerowych i innych narzędzi informatycznych, które wspomagają pracowników działu finansowo-księgowego w prawidłowym i terminowym wypełnianiu obowiązków Spółki.

  1. a) Procesy i Procedury

W Spółce funkcjonują następujące spisane procedury dotyczące wypełniania obowiązków podatkowych:

▪ procedura akceptacji / podpisywania dokumentów mających wpływ na rozliczenia podatkowe,

▪ procedura obiegu dokumentów,

▪ procedura zakupowa,

procedura archiwizacji dokumentów,

▪ procedura MDR,

▪ polityka cen transferowych (wdrożona na poziomie Grupy Danfoss),

▪ pozostałe procedury spisane w formie instrukcji dotyczące rozliczania VAT i przygotowywania JPK,

procedury SOX, w zakresie w jakim regulują kwestie prowadzenia rozliczeń podatkowych Spółki.

  1. b) Inne sposoby zarządzania ryzykiem podatkowym

Spółka stosuje następujące sposoby zarządzania ryzykiem podatkowym:

korzystanie ze wsparcia firm doradztwa podatkowego,

▪ śledzenie zmian w przepisach prawa podatkowego,

zapewnienie pracownikom działu finansowo-księgowego dostępu do wyspecjalizowanych portali o tematyce podatkowej,

korzystanie z dostępnych instytucji prawa podatkowego zabezpieczających określone aspekty rozliczeń podatkowych Spółki

bieżące monitorowanie zgodności wykorzystywanych systemów finansowo-księgowych z wymogami przepisów prawa podatkowego i ich odpowiednie dostosowywanie.

Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych Podatek

Status Spółki

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatnik

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych / od osób fizycznych (podatek “u źródła”)

Płatnik

Podatek od towarów i usług

Podatnik

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Płatnik

ZUS

Płatnik

Cło

Zobowiązany

Podatek od nieruchomości

Podatnik

W ramach wewnętrznych analiz Spółka nie zidentyfikowała uzgodnień spełniających definicję schematu podatkowego, natomiast otrzymała informację od spółki dominującej w Grupie Danfoss o byciu częścią schematu podatkowego związanego z realizacją transakcji sprzedaży jednostki biznesowej White Drive Motors and Steering do Grupy Interpump, o czym poinformowała Szefa KAS zgodnie z obowiązującymi terminami.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Wśród transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w 2021 r., transakcje jednorodne, których wartość przekroczyła 5% kwoty sumy bilansowej aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, były transakcje z: Danfoss Power Solutions ApS, Danfoss Power Solutions (Neumünster) GmbH & Co OHG oraz Danfoss Power Solutions S.r.l., White Drive Motors and Steering, LLC.

Transakcje polegały na sprzedaży wyrobów gotowych lub komponentów do produkcji wyrobów gotowych. Szczegóły transakcji objęte są tajemnicą handlową.

Informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych

Spółka w 2021 roku nie podejmowała ani nie planowała żadnych działań restrukturyzacyjnych, w tym takich, które mogły mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej

Spółka w 2021 roku nie składała wniosków o wydanie interpretacji ogólnej, interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej czy wiążącej informacji akcyzowej. 4/4

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W 2021 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.